Phân tích sức mạnh nội bộ

Vấn đề này đào sâu hơn các yếu tố để xây dựng SWOT thật chi tiết. Nếu bạn không phải là vị trí lãnh đạo hoặc là người có thể quyết định về chiến lược kinh doanh của công ty, tôi khuyên bạn chỉ tham khảo đừng cố gắng hiểu vì nó sẽ làm bạn bị thiếu thông tin về các từ khóa liên quan như chuỗi giá trị, quy trình kiểm soát nội bộ …..

Phân tích sức mạnh nội bộ.